De Honderwijzer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: De Honderwijzer, Saskia Kolthof gevestigd te Eibergen, Weerkampsweg 4. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 81332874

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gelieerde bedrijven van Saskia Kolthof, De Honderwijzer, gedragsbegeleider, instructeur. Hierna te noemen De Honderwijzer/Saskia Kolthof.

– Gedragsbegeleider: de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende (ongewenst) gedrag van honden in dienst van De Honderwijzer.
– Instructeur/trainer: de instructeur/trainer werkend voor De Honderwijzer. De instructeur is zij die mensen instrueert en trainer is zij die dieren instrueert.
– Cursist/cliënt/opdrachtgever: hondeneigenaar/ bedrijf/stichting die De Honderwijzer wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond of andere verzoeken.
– Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst binnen de termen van artikel 7:400 e.v BwStrafrecht, waarbij De Honderwijzer zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden advies, cursus, therapie, consult of activiteit.
– Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer lessen, cursussen, consulten en/of activiteiten.
– Bovenstaande ook bij het inschakelen van De Honderwijzer als docent, workshopbegeleider, therapeut, spreker.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en contractafsluiting

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarover overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zoals genoemd in artikel 2.2

2.2 Contracten worden aangegaan door:
– inschrijving/aanmelding via de website van De Honderwijzer
– mondelinge en schriftelijke overeenkomst door het maken van een afspraak betreffende het stellen van een diagnose, en/of een serie afspraken ter advisering/coaching, al dan niet op maat gemaakt.

2.3 Alle gegevens van de cliënt worden opgenomen in het gegevensregistratiesysteem van De Honderwijzer als bewijs van het aangaan van het contract.

Artikel 3: Uitvoeren van de overeenkomst/het contract/duur van de cursus/traject

3.1 De Honderwijzer is in haar hoedanigheid als gedragsbegeleider, instructeur, fokker, docent verantwoordelijk voor het onderhouden van de vaardigheden, kennis, expertise ter uitvoering van de gesloten overeenkomst/het contract.

3.2 De cursist, cliënt, opdrachtgever dient instructies van De Honderwijzer op te volgen.

3.3 De cursist, cliënt, opdrachtgever dient de gebruikte (trainings-)materialen zorgvuldig te hanteren met inachtneming van de veiligheid van een ieder in de omgeving van de trainingslocatie.

3.4 Verplichtingen/Adviezen die niet schriftelijk zijn vastgelegd worden geacht als niet formeel uitgevoerd.

3.5 Honden bij De Honderwijzer in training/begeleiding worden geacht door een dierenarts getiterd/ gevaccineerd te zijn op alle overdraagbare aandoeningen. De Honderwijzer kan vragen naar een bewijs hiervan.

Artikel 4: Verlenging en beëindiging

4.1 Verlenging van het contract is mogelijk wanneer beide partijen bereid zijn tot het maken van vervolgafspraken in overeenstemming met artikel 2.

4.2 De overeenstemming eindigt automatisch wanneer de afgesproken einddatum van het contract is bereikt. Dit zonder opzegging van één of beide partijen.

4.3 een tussentijdse schorsing van het contract is mogelijk wanneer beide partijen hierover overeenstemming bereiken.

4.4 partijen mogen het contract beëindigen of de overeenkomst ontbinden zonder verdere opgaaf van reden in geval van:

  • de andere partij failliet is verklaard de andere partij onder (voorlopige) surseance van betaling staat of aangevraagd heeft. 
  • de andere partij door rechthebbende macht in hechtenis wordt genomen en/of (voorlopig) is veroordeeld vanwege een strafbaar feit.
  • de andere partij handelt in strijd met de wet.

Artikel 5: Vergoedingen

5.1 Met betrekking tot de opdracht van De Honderwijzer tot het leveren van diensten tegen een vooraf bepaald bedrag zoals vastgelegd in de overeenkomst.

5.2 Inschrijving, zoals benoemd in artikel 2, verplicht tot betaling van de dienst. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

5.3 De cursisten dienen het cursusgeld uiterlijk 1 week voor aanvangsdatum, te voldoen voor aanvang van de les/cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.

5.4 gedeeltelijke betaling van het totaalbedrag voor de afgenomen dienst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van De Honderwijzer.

5.5 afzegging van een afspraak/les/bijeenkomst dient in overleg met De Honderwijzer plaats te vinden onder voorwaarden genoemd in artikel 5.8 en verder.

5.6 in geval van eenzijdige afzegging door client/opdrachtgever geldt een betalingsverplichting.

5.7 bij afzegging van een les/traject/gedragsconsult door client binnen 5 dagen voor aanvang van hierboven genoemde evenementen, zal De Honderwijzer 50% van de kosten berekenen aan client.

5.8 Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond, dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus/traject.

5.9 bij afzegging die binnen 48 uur van het afgesproken lesmoment/gemaakte afspraak plaatsvindt, zal De Honderwijzer het totaalbedrag rekenen aan cliënt.

5.10 Bij het volgen van een lessenserie gegeven door De Honderwijzer zal er bij afzegging na het volgen van 2 lessen geen mogelijkheid zijn tot vergoeding van de rest van de lessen in die serie.

5.11 Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De Honderwijzer is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het gewenste eindresultaat.

  • De Honderwijzer neemt haar verantwoordelijk omtrent het behalen van de gewenste einddoelen zeer serieus en verplicht zich tot uitvoeren van haar taken binnen redelijkheid en billijkheid betreffende de training en het resultaat ervan.

  • De betalingsverplichting blijft bestaan ook als het gewenste resultaat niet wordt behaald.

6.2 De Honderwijzer is niet aansprakelijk voor ziektes en/of andere (veronderstelde) gebreken die de hond tijdens, of als gevolg van de lessen/consult zijn opgetreden, behalve wanneer er sprake is van ernstige nalatigheid van De Honderwijzer in welk geval de compensatie wordt beperkt tot de wettelijk verzekeringsvoorwaarden van de verzekering die De Honderwijzer heeft afgesloten.

6.3 Deelname aan de lessen van De Honderwijzer is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de cursist/cliënt. De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag, en de gevolgen ervan, van zijn/haar hond(-en).

6.4 van de cursist wordt verwacht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten die geldig en actueel is voor zichzelf en anderen en zijn eigen dieren en die van anderen.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 De Honderwijzer behandelt alle gegevens als zijnde vertrouwelijk voorzover deze gegevens gerelateerd zijn aan de aard van de uitvoering van het contract.

7.2 De Honderwijzer is bevoegd om de beschrijving van gedrag, diagnose, ingezette therapie en het resultaat ervan, geanonimiseerd, te gebruiken voor onderzoek en educatieve doeleinden.

7.3 De Honderwijzer maakt mogelijk foto’s of filmmateriaal waarin de cliënt onherkenbaar in beeld zal zijn. Het materiaal zal eventueel gebruikt worden voor educatieve doeleinden.

7.4 De Honderwijzer vraagt toestemming van haar cliënt wanneer zij foto’s of filmpjes op social media plaatst.

Artikel 8: Intellectueel eigendom en copyright

8.1 Alleen na uitdrukkelijke geschreven toestemming van De Honderwijzer, mag materiaal zoals adviezen, hand-outs, beeldmateriaal van De Honderwijzer verstrekt aan clienten/cursisten gedeeld worden met derden.

8.2 Alleen na uitdrukkelijke geschreven toestemming van De Honderwijzer mag het materiaal verstrekt door De Honderwijzer, gedeeld op social media, gedeeld worden door anderen op social media.

Artikel 9: Slotbepalingen van de Algemene Voorwaarden

9.1 Alle kosten, zowel rechterlijke als niet rechterlijke kosten gemaakt ten behoeve van het innen van verschuldigde bedragen zullen ten laste worden gelegd aan client/cursist.

9.2 geschillen eventueel ontstaan uit de gestelde algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de gerechtshof van het district waarin De Honderwijzer resideert.

Eibergen, Nederland, 1-11-2022 © De Honderwijzer